Kursopplegg

På kvar stad har me planlagt to kurssekvensar, kvar på fire timar (føremiddag på dag ein og ettermiddag på dag 2). Innhaldet vil byggja på resultatet av kursutviklingsprosjektet «Munnleg kjeldemateriale – dokumentasajon og samling» (Kulturrådet prosjektnr. 291513).

Del 1 skal omfatta omlag ein time minneteori og drøfting av verdi, særtrekk og manglar ved munnlege kjeldemateriale (Modul 5), og omlag tre timar om praktisk intevjuarbeid med opptaksutstyr. (Modul 1).

Del 2 skal omfatta omlag to timar etterarbeid i form av dokumentasjon og tilrettelegging for arkiv og/eller nettproduksjon (Modul 2) og to timar samtale og idéutveksling om moglege lokale minneinnsamlingsprosjekt (Modul 4).

På kvar stad skal kurssekvensane omfatta ein samtale om oppfylgjingskurs i regi av lokalt bibliotek, historielag el.a., og ein samtale om lokalt innsamlingsprosjekt. Ofte vil det alt vera reist idear til innsamlingsprosjekt. Der det manglar, vil kurset leggja opp til å lansera idear om innsamling av minneforteljingar som eignar seg for utveksling mellom born og besteforeldre.

Comments