Seminar

På kvar stad planlegger me ein seminar dag og ein dag med praktisk arbeid. Bjørn Enes frå Memoar og Audun Kjus frå Norsk etnologisk gransking blir med på alle kurs. I tillegg blir fagansvarleg for Folkeminnesamlinga, Line Esborg, med på nokre av dei. Det er også planen at ein representant for leiinga i Landslaget for lokalhistorie skal bli med. 

Pr. 30. juni arbeider me med denne variasjonen av seminarprogrammet: 

  • Pågåande eller planlagte intervjuinnsamlingar hos vertskapet 
  • Intervjusituasjonen - korleis får me til verdifullt munnleg kjeldemateriale? 
  • Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet? 
  • Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt?
  • Minner.no - korleis brukar me det nye innsamlings/formidlingsverktøyet?
  • Minneteori: Drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale -  generelt, og konkret i pågåande eller planlagte lokale prosjekt. 

Alle seminardeltakarane vert også inviterte til å ta del i praktisk arbeid med opptak, dokumentasjon og/eller opplasting til Minner.no dagen etter. Sjå meir under Lokale prosjekt