Startside

Samarbeid
Eit krafttak for munnleg historie i Noreg

Reiserute
Munnleg historie er ein metode for å samla, ta vare på og utforska stemmene og minnene til grupper, samfunn og enkeltmenneskje. Det er den aller eldste forma for historisk undersøking – eldre enn skriftlige nedteikningar. Som fylgje av den teknologiske utviklinga er det også den mest moderne.

Sidan 1940-talet har det vore mogleg å ta vare på stemmene og historiane til ganske mange personar med bruk av magnetband. I dag står me midt i ein ny teknologisk revolusjon, som har utstyrt oss med topp fungerande bærbart digitalt opptaksutstyr – i mobiltelefonen.

Me som står bak denne invitasjonen, ynsker å starta ei ny bylgje med innsamling av munnleg historie i Noreg. Me vil gjera det enkelt å samla og lagra intervju-opptak og sjølvbiografiske tekstar. Då trur me mange vil sjå nytta i dette – og få lyst til å vera med!

Munnleg historie er tidsvitneforteljingar om vår eiga tid. Det me samlar kan bli råstoff både for forsking og for kunst. Men forteljingane om det levde livet er også kulturuttrykk og kulturarv i seg sjølv

Som historikarar treng me dei personlege forteljingane til folk som deltok, ellers blir forståinga av fortida fattig. Som samfunnsborgarar treng me å sjå linjer mellom liva våre – på tvers av generasjonar, geografi, fagmiljø og personleg formue.

Hausten 2018 og våren 2019 har ei liten prosjektgruppe med fire personar frå fire organisasjonar fått midler til å reisa rundt til 12 stader i landet. På kvar stad skal me:

  • Halda eit kort introduksjonskurs om å samla inn munnleg kjeldemateriale, dokumentera og arkivera det.

  • Møta både frivillige og profesjonelle for å høyra om lokale erfaringar med munnleg historie og drøfta samarbeidsidéar.

  • Demonstrera Minner.no – Norsk etnologisk gransking sitt nye nettmedium for innsamling, arkivering og formidling av minner og munnleg historie.

  • Fortelja om erfaringar med offentlege intervjustudio i bibliotek. Drøfta samarebeid om digitalisering av gamle lydkassettar og gamle videoformat.

Me ynskjer invitasjonar!

Har du, din organisasjon eller din institusjon lyst at me som koma innom i løpet av hausten, så send oss nokre ord på epost, brev eller telefon! Reiseruta blir sett opp i vår – me kan berre besøka 12 stader i løpet av hausten. Dess kjappare me får inn forslag, dess større sjanse er det for å bli mellom dei 12!

Munnleg historie: Frå arrangement med intervjuopptak om levd liv som sjømann. Bergen Sjøfartsmuseum. Foto: Bård Gram Økland