Seminar

På kvar stad planlegger me ein seminar dag og ein dag med praktisk arbeid. Bjørn Enes frå Memoar og Audun Kjus frå Norsk etnologisk gransking blir med på alle kurs. I tillegg blir fagansvarleg for Folkeminnesamlinga, Line Esborg, med på nokre av dei. Det er også planen at ein representant for leiinga i Landslaget for lokalhistorie skal bli med. Etter kvart har denne innrettinga gitt form og innhald til seminarprogrammet:

  • Seminardagen tek utgangspunkt i pågåande eller planlagte intervjuinnsamlingar hos vertskapet

  • Andre hovudpunkt vert utveksling av kunnskapar og erfaringar om intervjusituasjonen: KLorleis får me til verdifullt munnleg kjeldemateriale?

  • Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?

  • Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt?

  • Minner.no - korleis brukar me det nye innsamlings/formidlingsverktøyet?

  • Minneteori: Drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale - generelt, og konkret i pågåande eller planlagte lokale prosjekt.

Alle seminardeltakarane vert også inviterte til å ta del i praktisk arbeid med opptak, dokumentasjon og/eller opplasting til Minner.no dagen etter. Sjå meir under Lokale prosjekt

Sjå påmelding til alle seminar på Memoat.Ticketco.no