Budsjett

Basert på denne teoretiske reiseplanen meiner me at prosjektet kan budsjetterast slik:

    • Heile prosjektet vil kosta 600.044,- kroner.

    • Kostnadane vil vera time- og reisekostnader for prosjektdeltakarane, timekostnader for lokale kurs- og møtedeltakarar og litt marknadsføringskostnader (i sosiale media).

    • Inntektene vil vera timeløn til eigne tilsette frå Landslaget, UiO og Norsk Folkemuseum, kursstøtte frå Studieforbundet kultur og tradisjon, deltakarbetaling for kurs og timekostnadane for lokale kurs- og møtedeltakarar.

    • Differansen mellom kostnader og inntekter vil vera kr. 200.000,- som er søknadsbeløpet.

Detaljert budsjett: