Gjennomføring

Dette er omfattande ambisjonar Men basert på erfaringar frå eit tilsvarande krafttak-prosjekt i Hordaland, meiner me at det er gjennomførbart. «Skrivebordsplanen» for førebuingane til program på kvar nye stad ser slik ut:

Dag 1:

Kl. 10 – 14

Kl. 14 – 16:

Kl. 19 – 21:

Dag 2:

Kl. 10 – 14:

Kl. 14 – 18:

Introduksjonskurs del 1: Teori og metodikk – innsamling av munnleg historie / minnemateriale - med hovudvekt på intervjuopptak.

(Felles) møte med lokale sogelag og/eller andre frivillige organisasjonar

Ope møte i bibliotek, museum. Lokalarkiv eller historielag

Møte med kulturadm. (fylke/kommune), bibliotek, museum, etc. Og/eller presse

Introduksjonskurs Del 2: Teori og metodikk – Om utvikling av prosjektidé (Minnedeling born og besteforeldre eller anna lokalt prosjekt), dokumentasjon av minneopptak og opplasting til arkiv/formidlingsbase (Minner.no)

Deretter reise til ny stad.

På søknadstidspunktet er ikkje reiseruta avklart. Planlegginga vil vera arbeidskrevjande, difor må detaljane venta til me har fått svar på søknaden. Men for å konkretisera nok til å kunne budsjettera, har me laga fylgjande «skrivebordsplan»:

Ein midtvegs-rapport vil bli laga innan Historielagskonferansen hausten 2018, og dersom det også blir ein Memoarkonferanse i 2019. vil me arbeida for at eit av innslaga der skal vera ein avsluttande workshop for dette prosjektet.

Neste side: Formidling og marknadsføring