Varanger

Arbeidet med å planlegga intervjuopptak i Varanger 31/8 og 1/9 er i full gang. Sjå meir informasjon om kvifor og korleis det foregår under Forteljar?

Vil du melda deg på for å fortelja?

Eller har du forslag om folk som bør intervjuast?

Kontakt

  • Ingvild Marie Bjørnå Pettersen på Varanger Samiske Museum, epost eller tlf. 952 62 153

  • Bjørn Enes, Memoar, epost eller tlf 415 16 745

Me vil arbeida med to opptaksteam. Etter kvart som intervjuavtalar er gjort, vert det ført inn i timeplanen nedanfor. Ved behov kan det bli aktuelt å etablera eit tredje team.

DETTE SKJER MED OPPTAKET:

Opptaket foregår som ein hyggeleg sasmtale. Den blir filma med enkle og små videokamera.

Etter intervjuet blir opptaket lasta opp til Memoars mellombels arkiv i "nettskya" (Dropbox).

Forteljaren får tilgang til opptaket så snart det er på plass.

Viss forteljaren seier ja til det, får museet (Varanger Museum / Varanger Samiske musuemn) lov til å lasta det opptaket ned for å arkivera det og bruka det i sitt arbeid.

Viss forteljaren seier ja til det, blir ein publiseringsversjon av opptaket lasta opp til Minner.no og/eller Memoar.no. Der vil alle interesserte kunna sjå det.

Team 1:

Fredag 31. august:

09:00-16:00: Seminar på Varanger Samiske Museum

18:00-21:00: Eventuelt opptak i museet, Ledig

Laurdag 1. sept:

09:00-11:00: Opptak Vuonnamárkanat? Ledig

11:30-13:30: Opptk Vuonnamárkanat? Ledig

14:00-16:00: Opptak Varanger Samiske Musuem? Ledig

Team 2:

Fredag 31. august:

09:00-16:00: Seminar på Varanger Samiske Museum

18:00-21:00: Eventuelt opptak i museet, Ledig

Laurdag 1. sept:

09:00-11:00: Vestre Jacobselv - reservert

11:30-13:30: Vadsø - reservert

14:00-16:00: Vadsø - Ledig

Notatar frå forarbeidet:

Pågåande/planlagte intervjuinnsamlingar:

  • Bruk av kofte (den samiske folkedrakten). Kofta var frem til andre verdenskrig et hverdagsplagg i samiske områder, men har i dagens samfunn en annen funksjon – et stasplagg som viser hvilken tilhørighet en person har til et område og en slekt, men også med rom for at hver enkelt kan forme og uttrykke sin identitet. I samisk sammenheng er ikke kofta bare en folkedrakt, det er også fashion. Den har fulgt storsamfunnets motesvingninger, for eksempel i forhold til skjørtelengde. Men den har også blitt brukt både som et samepolitisk symbol og som et uttrykk for motstand mot fortielse og fornorskning. I dag er den lokale Nessebykofta ofte å se, men det er påfallende få eksemplarer av den i museets gjenstandssamling. Fordi det er ulike trender i koftenes utforming og bruk vil det være ekstra interessant å få dokumentert minnesfortellinger knyttet til hver enkelt kofte, slik at man får belyst de ulike momentene som påvirker valgene. Hvilken anledning skulle kofta brukes til, hvordan sammenheng ble den utformet i, hva skulle akkurat denne kofta uttrykke?

Handverkstradisjonar:

Ein annan idé er å gjera opptak med samiske handverkarar og andre som fører handverks- og mattradisjonar vidare under Vuonnamárkannat i Varangerbotn laurdag 1. september.

Nettsida Varjjat.orgskildrar denne marknaden slik:

"Det moderne Vuonnamárkanat startet i 2005 som et samarbeid mellom Varanger Samiske Museum og Isak Isak Saba Senteret..... Det tar utgangspunkt i det tradisjonsrike «Varanger Marked» som man kan lese beskrivelser av i eldre litteratur.... Et av målene til Vuonnamárkanat er å gi småprodusenter en markedsførings- og salgsarena, og slik bidra til at tradisjoner og kunnskap knyttet til sanking av naturprodukter, videreforedling av produkter, lokale/regionale matskikker og ikke minst duodji/husflid, tas vare på og utvikles. Vuonnamárkanat arrangeres for 14. gang lørdag 1. september 2018.

Handverkarar eller andre som har lyst bli intervjua eller har tips om gode forteljarar kan ta kontakt med bjorn.enes@memoar.no

Andre forslag:

Andre serietema eller forslag om gode forteljarar kan også sendast Ingvild eller Bjørn

     • HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

        • Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

         • Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

         • HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

         • Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no